เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 0817497214
นางสำเนียง รัตนโกเศศ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-2548756
นางกุลจิรา เขตบุญไสย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 095-7493662
นางปราณี วังไฉล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-8516861
นางนิตยา ต้นคำใบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-7088568
นางเมขลา วิชาโคตร
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร : 095-6614800
นางสาวยุพาพร วิชาโคตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 081-2616957
นายศักดิ์ชาย คุณหมั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0981589855
นางเยาวลักษณ์ ปัญญาใส
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-4027715