เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 110 หมู่ 12 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 024-382-488 โทรสาร. 042-382496

place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์

“ศรีธาตุเมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็งดี อนุรักษ์วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ”

พันธกิจ
 
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
 
2.ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม
 
3.ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น
 
4.ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
5.ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขชุมชน
 

 

 
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์

“ศรีธาตุเมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็งดี อนุรักษ์วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ”

พันธกิจ
 
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
 
2.ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม
 
3.ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น
 
4.ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
5.ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขชุมชน
 

 

 
place ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 เทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 2 พฤศจิกายน  2512 มีฐานะเป็นสุขาภิบาล  ชื่อว่า “สุขาภิบาลจำปี”  และเปลี่ยนชื่อเป็น “สุขาภิบาลศรีธาตุ” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2517 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยยกฐานะสุขาภิบาลทั้งหมดทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล  จึงมีผลบังคับให้สุขาภิบาลศรีธาตุเปลี่ยนฐานะเป็น “เทศบาลตำบลศรีธาตุ” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม  2542 เป็นต้นมา

          เทศบาลตำบลศรีธาตุ  มีที่ตั้งห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 73 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีธาตุ  และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 576 กิโลเมตร
 
 อาณาเขต
 
        ทิศเหนือ ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ทางด้าน ทิศตะวันตก     ตรงไปทางทิศตะวันออก  ผ่านหลักเขตที่ 2 ถึงหลักเขตที่ 3
 
     ทิศใต้  ติดต่อเขตลำน้ำปาวและอำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 5 ทางด้าน        ทิศตะวันออกตรงไปทางทิศตะวันตกผ่านหลักเขตที่ 6 ถึงเขตที่ 7 และหลักเขตที่ 8
 
       ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 3 ด้านทิศเหนือตรงไปทางทิศใต้ผ่านหลักเขตที่ 4 ถึงหลักเขตที่ 5
 
       ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปี เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ด้านทิศเหนือ ลงไปด้าน ทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 8 (บ้านโคกศรี)
 
 พื้นที่การปกครอง
 
        เทศบาลตำบลศรีธาตุ  มีพื้นที่ทั้งหมด 3.43 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน
 
                1. หมู่ที่ 1          บ้านศรีธาตุ
 
                2. หมู่ที่ 2          บ้านป่าเลา
 
                3. หมู่ที่ 3          บ้านคำดี
 
                4. หมู่ที่ 4          บ้านโคกศรี (มีพื้นที่บางส่วน)
 
                5. หมู่ที่ 8          บ้านศรีสง่าเมือง  (มีพื้นที่บางส่วน)
 
                6. หมู่ที่ 9          บ้านศรีสุข
 
             7. หมู่ที่ 10     บ้านคำศรี
 
                8. หมู่ที่  11       บ้านศรีเจริญ
 
                9.  หมู่ที่ 12       บ้านศรีนคร
 
ประชากร
 
           เทศบาลตำบลศรีธาตุ  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น   5,670 คน จำแนกตามเพศแยกเป็น ชาย            คน เป็นหญิง            คน  มีจำนวนครัวเรือน           หลังคาเรือน  (ข้อมูล ณ วันที่  31  พฤษภาคม   2557)
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 เทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 2 พฤศจิกายน  2512 มีฐานะเป็นสุขาภิบาล  ชื่อว่า “สุขาภิบาลจำปี”  และเปลี่ยนชื่อเป็น “สุขาภิบาลศรีธาตุ” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2517 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยยกฐานะสุขาภิบาลทั้งหมดทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล  จึงมีผลบังคับให้สุขาภิบาลศรีธาตุเปลี่ยนฐานะเป็น “เทศบาลตำบลศรีธาตุ” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม  2542 เป็นต้นมา

          เทศบาลตำบลศรีธาตุ  มีที่ตั้งห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 73 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีธาตุ  และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 576 กิโลเมตร
 
 อาณาเขต
 
        ทิศเหนือ ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ทางด้าน ทิศตะวันตก     ตรงไปทางทิศตะวันออก  ผ่านหลักเขตที่ 2 ถึงหลักเขตที่ 3
 
     ทิศใต้  ติดต่อเขตลำน้ำปาวและอำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 5 ทางด้าน        ทิศตะวันออกตรงไปทางทิศตะวันตกผ่านหลักเขตที่ 6 ถึงเขตที่ 7 และหลักเขตที่ 8
 
       ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 3 ด้านทิศเหนือตรงไปทางทิศใต้ผ่านหลักเขตที่ 4 ถึงหลักเขตที่ 5
 
       ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปี เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ด้านทิศเหนือ ลงไปด้าน ทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 8 (บ้านโคกศรี)
 
 พื้นที่การปกครอง
 
        เทศบาลตำบลศรีธาตุ  มีพื้นที่ทั้งหมด 3.43 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน
 
                1. หมู่ที่ 1          บ้านศรีธาตุ
 
                2. หมู่ที่ 2          บ้านป่าเลา
 
                3. หมู่ที่ 3          บ้านคำดี
 
                4. หมู่ที่ 4          บ้านโคกศรี (มีพื้นที่บางส่วน)
 
                5. หมู่ที่ 8          บ้านศรีสง่าเมือง  (มีพื้นที่บางส่วน)
 
                6. หมู่ที่ 9          บ้านศรีสุข
 
             7. หมู่ที่ 10     บ้านคำศรี
 
                8. หมู่ที่  11       บ้านศรีเจริญ
 
                9.  หมู่ที่ 12       บ้านศรีนคร
 
ประชากร
 
           เทศบาลตำบลศรีธาตุ  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น   5,670 คน จำแนกตามเพศแยกเป็น ชาย            คน เป็นหญิง            คน  มีจำนวนครัวเรือน           หลังคาเรือน  (ข้อมูล ณ วันที่  31  พฤษภาคม   2557)
บุคลากรภายใน
place ผู้บริหารองค์กร
(นางศรินยา จันพลา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
(นางศรินยา จันพลา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 90
เดือนนี้ 3,934
เดือนที่แล้ว 7,353
ทั้งหมด 32,040