เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางเยาวลักษณ์ ปัญญาใส
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
นางศิริญญา อินทะมาตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพรรณธิภา จันดาวาปี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพัลลภ นารัตน์โท
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายอำนวย ต่างใจเย็น
พนักงานสวนสาธารณะ
นายระวี แกบสิงห์
พนักงานสวนสาธารณะ