messager
 
เทศบาลตำบลศรีธาตุ contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ “ศรีธาตุเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็งดี อนุรักษ์วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ” พันธกิจ 1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 2.ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 3.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น 4.ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขชุมชน