เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 110 หมู่ 12 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 024-382-488 โทรสาร. 042-382496

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 328
account_box สำนักปลัดเทศบาล
(นางกุลจิรา เขตบุญไสย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางกุลจิรา เขตบุญไสย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางณัฐชยา มะธิเกาปะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางณัฐชยา มะธิเกาปะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นายปริพัตร กันภัย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายปริพัตร กันภัย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(พจอ.กฤติภณ กัญญาพัน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(พจอ.กฤติภณ กัญญาพัน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายสันชาติ แอบฉิมพลี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายสันชาติ แอบฉิมพลี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ณิฌานันญ์ สายสิงห์)
เจ้าพนักงานทะเบียน
(ณิฌานันญ์ สายสิงห์)
เจ้าพนักงานทะเบียน
(จ.อ.วีระพงษ์ จันทวงษา)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(จ.อ.วีระพงษ์ จันทวงษา)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวทิพวรรณ โสภิณ
พนักงานบันทึกข้อมูล
นางสาวทิพวรรณ โสภิณ
พนักงานบันทึกข้อมูล
(นางสาวเกวลี เรือกิจ)
พนักงานธุรการพนักงาน
(นางสาวเกวลี เรือกิจ)
พนักงานธุรการพนักงาน
(นายสงกรานต์ คุยบุตร)
พนักงานดับเพลิง
(นายสงกรานต์ คุยบุตร)
พนักงานดับเพลิง
(นายศุภชัย สอนสกุล)
พนักงานดับเพลิง
(นายศุภชัย สอนสกุล)
พนักงานดับเพลิง
(นายวิวัตร บัวมาตร)
พนักงานดับเพลิง
(นายวิวัตร บัวมาตร)
พนักงานดับเพลิง
(นายไพรวัลย์ ยาวาปี)
พนักงานดับเพลิง
(นายไพรวัลย์ ยาวาปี)
พนักงานดับเพลิง
(นายกมล สาระคำ)
พนักงานดับเพลิง
(นายกมล สาระคำ)
พนักงานดับเพลิง
(นายพิพัด พิคุละ)
พนักงานดับเพลิง
(นายพิพัด พิคุละ)
พนักงานดับเพลิง
(นายรักษ์ ศรีเสาวงค์)
พนักงานดับเพลิง
(นายรักษ์ ศรีเสาวงค์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสิทธิพร หลักคำ)
พนักงานดับเพลิง
(นายสิทธิพร หลักคำ)
พนักงานดับเพลิง
(นายสามารถ เห็มคำภา)
พนักงานดับเพลิง
(นายสามารถ เห็มคำภา)
พนักงานดับเพลิง
(นายวัฒนา วิบูลย์กุล)
พนักงานดับเพลิง
(นายวัฒนา วิบูลย์กุล)
พนักงานดับเพลิง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 081-749-7214
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


× เทศบาลตำบลศรีธาตุ