เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางกุลจิรา เขตบุญไสย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางณัฐชยา มะธิเกาปะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายปริพัตร กันภัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ.อ.วีระพงษ์ จันทวงษา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
พ.จ.อ.กฤติภณ กัญญาพัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นิฌานันญ์ สายสิงห์
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายสันชาติ แอบฉิมพลี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทิพวรรณ โสภิณ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรุ่งกานต์ นิกรแสน
พนักงานธุรการพนักงาน
นายศุภชัย สอนสกุล
พนักงานดับเพลิง
นายวิวัตร บัวมาตร
พนักงานดับเพลิง
นายไพรวัลย์ ยาวาปี
พนักงานดับเพลิง
นายกมล สาระคำ
พนักงานดับเพลิง
นายพิพัด พิคุละ
พนักงานดับเพลิง
นายรักษ์ ศรีเสาวงค์
พนักงานดับเพลิง
นายสิทธิพร หลักคำ
พนักงานดับเพลิง
นายสามารถ เห็มคำภา
พนักงานดับเพลิง
นายวัฒนา วิบูลย์กุล
พนักงานดับเพลิง