เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
(นางกุลจิรา เขตบุญไสย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางณัฐชยา มะธิเกาปะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นายปริพัตร กันภัย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(พจอ.กฤติภณ กัญญาพัน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายสันชาติ แอบฉิมพลี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ณิฌานันญ์ สายสิงห์)
เจ้าพนักงานทะเบียน
(จ.อ.วีระพงษ์ จันทวงษา)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวทิพวรรณ โสภิณ
พนักงานบันทึกข้อมูล
(นางสาวเกวลี เรือกิจ)
พนักงานธุรการพนักงาน
(นายศุภชัย สอนสกุล)
พนักงานดับเพลิง
(นายวิวัตร บัวมาตร)
พนักงานดับเพลิง
(นายไพรวัลย์ ยาวาปี)
พนักงานดับเพลิง
(นายกมล สาระคำ)
พนักงานดับเพลิง
(นายพิพัด พิคุละ)
พนักงานดับเพลิง
(นายรักษ์ ศรีเสาวงค์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสิทธิพร หลักคำ)
พนักงานดับเพลิง
(นายสามารถ เห็มคำภา)
พนักงานดับเพลิง
(นายวัฒนา วิบูลย์กุล)
พนักงานดับเพลิง