เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box ผู้บริหารระดับสูง
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
นายอาทิตย์ สายทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0649255024
นางวัลลภา ระบาเลิศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0819758201
นายประเมิน นันทะแสง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
นางพรทิพย์ภา โสภารัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0631838405
account_box สมาชิกสภาเขต๑
นายวชิราวุธ ศรีพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0865803649
นางทองใส บุญมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0626631179
นางปราจีน รัตนธรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0645751286
นายวิชิต น้อยนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0929424128
นายวิจิตร ขันแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0801999182
นายยุทธนา สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0951528159
account_box สมาชิกสภาเขต๒
นายสงกรานต์ คุยบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0868597596
นายสมชาย โสภาคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0615534510
นายชาญชัย วรรณคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0876416938
นายวัฒนศักดิ์ มุงเคน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0935079261
นายอรรถชัย นารัตน์โท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0890529080
นางพูนมณี อินทรสด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0894193250
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 0817497214
นางสำเนียง รัตนโกเศศ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-2548756
นางกุลจิรา เขตบุญไสย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 095-7493662
นางปราณี วังไฉล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-8516861
นางนิตยา ต้นคำใบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-7088568
นางเมขลา วิชาโคตร
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร : 095-6614800
นางสาวยุพาพร วิชาโคตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 081-2616957
นายศักดิ์ชาย คุณหมั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0981589855
นางเยาวลักษณ์ ปัญญาใส
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-4027715
account_box กองคลัง
นางปราณี วังไฉล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพนารัชต์ คำถา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางนาฎอนงค์ ศรีโยธา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายยศพล วรรณวาศ
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
นายเกรียงไกร กุลกั้ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางรุ่งฤดี ตะกรุดวัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจุฑามาศ นาสถิตย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญส่ง ขุนทา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นาวสาวปุณณิฐฐา แก่นคำ
พนักงานสำรวจข้อมูล
นายก้องกานต์ วรรณคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางกุลจิรา เขตบุญไสย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางณัฐชยา มะธิเกาปะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายปริพัตร กันภัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ.อ.วีระพงษ์ จันทวงษา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
พ.จ.อ.กฤติภณ กัญญาพัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นิฌานันญ์ สายสิงห์
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายสันชาติ แอบฉิมพลี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทิพวรรณ โสภิณ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรุ่งกานต์ นิกรแสน
พนักงานธุรการพนักงาน
นายศุภชัย สอนสกุล
พนักงานดับเพลิง
นายวิวัตร บัวมาตร
พนักงานดับเพลิง
นายไพรวัลย์ ยาวาปี
พนักงานดับเพลิง
นายกมล สาระคำ
พนักงานดับเพลิง
นายพิพัด พิคุละ
พนักงานดับเพลิง
นายรักษ์ ศรีเสาวงค์
พนักงานดับเพลิง
นายสิทธิพร หลักคำ
พนักงานดับเพลิง
นายสามารถ เห็มคำภา
พนักงานดับเพลิง
นายวัฒนา วิบูลย์กุล
พนักงานดับเพลิง
account_box กองการศึกษา
นางนิตยา ต้นคำใบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายณัฐเศรษฐ์ โสภารัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางประคองศิลป์ บุราโส
ครู คศ.๑
นางสุภารัตน์ ก้องเวหา
ครู คศ.๑
นางสมภาร คุยบุตร
ครู คศ.๑
นางชนิดา อุทัยสา
ครู
นางนิ่มนวล ศรีสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี ฮามคำฮัก
พนักงานธุรการ
นายสายยนต์ ราชชมพู
คนงานทั่วไป
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางเมขลา วิชาโคตร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 095-6614800
นางราตรี ชูเรือง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 062-7815554
นางสาวมะลิวรรณ บุญโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางชุติกาญจน์ บุรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกลอยใจ ศิริทน
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวยุพาพร วิชาโคตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศรันย์ภัทร อุนารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวศิรประภา สุขรมย์
พนักงานธุรการ
นายสงวน จำปี
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสำอาง พานุรักษ์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายคำพัน นวลไชยดี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายธนพล จำปี
พนักงานขับรถบรรทุก
นายผยอง อุณวงศ์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบวร มะไลเงิน
พนง.ทำความสะอาดประจำตลาด
นายองอาจ ใจทน
พนง.ทำความสะอาดประจำตลาด
account_box กองช่าง
นายศักดิ์ชาย คุณหมั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0981589855
นายปรองสิน โคตะคำ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายคำดี จำปี
พนักงานช่างไฟฟ้า
นายเดชา แก้วศิริ
พนักงานช่างไฟฟ้า
นายสำราญ สิงห์ละคร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายจิรวัฒน์ แก่นคำ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวประภาพร นะวะศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวิระพงษ์ สีอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางเยาวลักษณ์ ปัญญาใส
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
นางศิริญญา อินทะมาตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพรรณธิภา จันดาวาปี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพัลลภ นารัตน์โท
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายอำนวย ต่างใจเย็น
พนักงานสวนสาธารณะ
นายระวี แกบสิงห์
พนักงานสวนสาธารณะ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางมยุรี เลิงนิสัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ