เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box ผู้บริหารระดับสูง
นายถาวร นันทะแสง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0812611749
นายอาทิตย์ สายทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ คนที่ 1
โทร : 0649255024
นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ คนที่ 2
โทร : 042382488
นางพรทิพย์ภา โสภารัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0631838405
นางวัลลภา ระบาเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ
โทร : 0819758201
account_box สมาชิกสภาเขต๑
นายวชิราวุธ ศรีพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0865803649
นางทองใส บุญมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0626631179
นางปราจีน รัตนธรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0645751286
นายวิชิต น้อยนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0929424128
นายวิจิตร ขันแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0801999182
นายยุทธนา สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 0951528159
account_box สมาชิกสภาเขต๒
นายสงกรานต์ คุยบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0868597596
นายสมชาย โสภาคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0615534510
นายชาญชัย วรรณคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0876416938
นายวัฒนศักดิ์ มุงเคน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0935079261
นายอรรถชัย นารัตน์โท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0890529080
นางพูนมณี อินทรสด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 0894193250
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ บูรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ
โทร : 0817497214
นางสำเนียง รัตนโกเศศ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-2548756
(นางกุลจิรา เขตบุญไสย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 095-7493662
(นางปราณี วังไฉล)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-8516861
(นางนิตยา ต้นคำใบ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-7088568
(นางเมขลา วิชาโคตร)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร : 095-6614800
(นางสาวยุพาพร วิชาโคตร)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 081-2616957
(นายศักดิ์ชาย คุณหมั่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางเยาวลักษณ์ ปัญญาใส)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-4027715
account_box กองคลัง
(นางปราณี วังไฉล)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางพนารัชต์ คำถา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางนาฎอนงค์ ศรีโยธา)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นายยศพล วรรณวาด)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
(นางรุ่งฤดี ตะกรุดวัด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายเกรียงไกร กุลกั้ง)
เจ้าพนักงาจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางจุฑามาศ นาสถิตย์)
พนักงานทะเบียนทรัพย์สิน
(นายบุญส่ง ขุนหา)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นาวสาวประณยา แก่นคำ)
พนักงานสำรวจข้อมูล
นายก้องกานต์ วรรณคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box สำนักปลัดเทศบาล
(นางกุลจิรา เขตบุญไสย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางณัฐชยา มะธิเกาปะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นายปริพัตร กันภัย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(พจอ.กฤติภณ กัญญาพัน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายสันชาติ แอบฉิมพลี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ณิฌานันญ์ สายสิงห์)
เจ้าพนักงานทะเบียน
(จ.อ.วีระพงษ์ จันทวงษา)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวทิพวรรณ โสภิณ
พนักงานบันทึกข้อมูล
(นางสาวเกวลี เรือกิจ)
พนักงานธุรการพนักงาน
(นายศุภชัย สอนสกุล)
พนักงานดับเพลิง
(นายวิวัตร บัวมาตร)
พนักงานดับเพลิง
(นายไพรวัลย์ ยาวาปี)
พนักงานดับเพลิง
(นายกมล สาระคำ)
พนักงานดับเพลิง
(นายพิพัด พิคุละ)
พนักงานดับเพลิง
(นายรักษ์ ศรีเสาวงค์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสิทธิพร หลักคำ)
พนักงานดับเพลิง
(นายสามารถ เห็มคำภา)
พนักงานดับเพลิง
(นายวัฒนา วิบูลย์กุล)
พนักงานดับเพลิง
account_box กองการศึกษา
(นายนิตยา ต้นคำใบ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นายณัฐเศรษฐ์ โสภารัตน์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางประคองศิลป์ บุราโส)
ครู คศ.๑
(นางสุภารัตน์ ก้องเวหา)
ครู คศ.๑
(นางสมภาร คุยบุตร)
ครู คศ.๑
(นางชนิดา อุทัยสา)
ครู
(นางนิ่มนวล ศรีสุข)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางมยุรี ฮามคำฮัก)
พนักงานธุรการ
(นายสายยนต์ ราชชมพู)
คนงานทั่วไป
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นางเมขลา วิชาโคตร)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 095-6614800
(นางราตรี ชูเรือง)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 062-7815554
(นางชุติกาญจน์ บุรมย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวมะลิวรรณ บุญโส)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวกลอยใจ ศิริทน)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวยุพาพร วิชาโคตร)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศรันย์ภัทร อุนารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นางสาวศิรประภา สุขรมย์)
พนักงานธุรการ
นางสาวชนนิการต์ ณ จำปาศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
(นายสงวน จำปี)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายสำอาง พานุรักษ์)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายคำพัน นวลไชยดี)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(นายธนพล จำปี)
พนักงานขับรถบรรทุก
(นายผยอง อุณวงศ์)
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
(นายบวร มะไลเงิน)
พนง.ทำความสะอาดประจำตลาด
(นายองอาจ ใจทน)
พนง.ทำความสะอาดประจำตลาด
account_box กองช่าง
(นายศักดิ์ชาย คุณหมั่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายปรองสิน โคตะคำ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
(นายคำดี จำปี)
พนักงานช่างไฟฟ้า
(นายเดชา แก้วศิริ)
พนักงานช่างไฟฟ้า
(นายสำราญ สิงห์ละคร)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายจิรวัฒน์ แก่นคำ)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นางสาวประภาพร นะวะศรี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
account_box กองสวัสดิการและสังคม
(นางเยาวลักษณ์ ปัญญาใส)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(นางศิริญญา อินทะมาตย)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวพรรณธิภา จันดาวาปี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายพัลลภ นารัตน์โท)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
(นายอำนวย ต่างใจเย็น)
พนักงานสวนสาธารณะ
(นายระวี แกบสิงห์)
พนักงานสวนสาธารณะ