เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
นางปราณี วังไฉล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพนารัชต์ คำถา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางนาฎอนงค์ ศรีโยธา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายยศพล วรรณวาศ
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
นายเกรียงไกร กุลกั้ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางรุ่งฤดี ตะกรุดวัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจุฑามาศ นาสถิตย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญส่ง ขุนทา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นาวสาวปุณณิฐฐา แก่นคำ
พนักงานสำรวจข้อมูล
นายก้องกานต์ วรรณคำ
พนักงานจ้างทั่วไป