เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
(นางปราณี วังไฉล)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางพนารัชต์ คำถา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางนาฎอนงค์ ศรีโยธา)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นายยศพล วรรณวาด)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
(นางรุ่งฤดี ตะกรุดวัด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายเกรียงไกร กุลกั้ง)
เจ้าพนักงาจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางจุฑามาศ นาสถิตย์)
พนักงานทะเบียนทรัพย์สิน
(นายบุญส่ง ขุนหา)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นาวสาวประณยา แก่นคำ)
พนักงานสำรวจข้อมูล
นายก้องกานต์ วรรณคำ
พนักงานจ้างทั่วไป