เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542(ฉบับที่2)พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ปก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (และที่เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 25 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฏกมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2