ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทชุดทดสอบสารปนเปื้อนในงานคุุ้มครองผูืบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง