ชื่อเรื่อง : ซื้อเสาสัญญาณรับส่งวิทยุสื่อสาร หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง