ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำหรับใช้ร่วมกับโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง