ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถบัสโดยสาร(แบบพัดลม)เพื่อเดินทางศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง