ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง