ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล 14 บ้านโคกศรี หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง