ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง