ชื่อเรื่อง : ซื้อแถบตรวจนำ้ตาลในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง