ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดทำกระทงสำหรับงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง