ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านโคกศรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง