ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์ประจำที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง