เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ในห้วง 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และความพึงพอใจของประชาชน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ผู้โพส : admin