เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานแก่อาสาสมัครสาธารณสุข
รายละเอียด : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นและเร่งด่วนของ อสม. ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะ อสม. ให้เกิดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานแก่อาสาสมัครสาธารณสุข โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีธาตุ และการทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ เทศบาลตำบลปากน้ำน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ผู้โพส : admin