messager
 
เทศบาลตำบลศรีธาตุ contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
sentiment_very_satisfied ประชากร
ประชากร.
ประชากร เทศบาลตำบลศรีธาตุ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,383 คน จำแนกตามเพศแยกเป็น ชาย 2,653 คน เป็นหญิง 2,732 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,960 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2567)